Team Marketing và IT của TDH đang gấp rút hoàn thiện website “tretech.vn”. Trong tương lai gần sẽ có website chuyên về Tre, công nghệ, sáng chế và các vật phẩm Tre.

Nguồn: Công Ty Tre Tech (A TDH Group company)